THIẾT KẾ

Đây là thiết kế cuốn Photobook của bạn. Click vào từng trang để điều chỉnh. Giữ và kéo trang để đổi vị trí giữa các trang với nhau. Bạn có thể thêm và xóa block 10 trang.

Trang Bìa

Trang 1 & 2

Trang 3 & 4

Trang 5 & 6

Trang 7 & 8

Trang 9 & 10

Trang 11 & 12

Trang 13 & 14

Trang 15 & 16

Trang 17 & 18

Trang 19 & 20

Contact Me on Zalo